Svobodní zveřejňují Výroční zprávu. Rok 2012 skončili se ziskem 384 tisíc Kč

Strana svobodných občanů podala 2.4.2013 do Poslanecké sněmovny Výroční finanční zprávu za rok 2012 dle Zákona o sdružování v politických stranách a hnutích. Ta je k dispozici k nahlédnutí v knihovně Poslanecké sněmovny a níže zde na této stránce. Jak vyplývá ze zprávy, Svobodní hospodařili v roce 2012 se ziskem 384 tisíc korun a získali dary od více než 1100 osob (většinou šlo o příspěvky zeregistrovaných příznivců).

Svobodní zveřejňují zprávu zde na své internetové stránce: 

Průvodní dopis s razítkem podatelny

Část I – Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty)

Příloha k účetní závěrce

Část II – Zpráva auditora o ověření účetní závěrky

Část III – Přehled o celkových příjmech a o výdajích politické strany

Část IV – Přehled o přijatých darech a dárcích

Část V – Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím – žádné

Část VI – Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za rok je vyšší než 50 000 Kč – žádné

Darovací smlouvy dárců, jejichž dary přesáhly v kalendářním roce 50.000 Kč

Zpráva za předchozí rok:

https://www.svobodni.cz/media/stanoviska-strany/1466-svobodni-zverejnuji-vyrocni-financni-zpravu-za-rok-2011/

Petr Mach
3.4.2013
www.svobodni.cz

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)